Match Rostov-on-Don-Krasnodar 7.5:10.5 Rostov-on-Don June 1951

Rostov-on-Don

1 ROUND

2 ROUND

Krasnodar

1 ROUND

2 ROUND

Knyshenko

0

Radchenko L.

1

Ladyzhensky

1/2

0

Trupan

1/2

1

Melikhov

0

0

Shakhmaliev

1

1

Pimenov

Spirin

Grigoriev

1/2

0

Dudarukov

1/2

1

Bagin

1

1

Chaptsev

0

0

Saprokhin

0

0

Kovalenko

1

1

Zimin

Pozamantirov

Miroshnichenko

Penina


Shahmaty v SSSR 8-1951 250 page
database of games in PGN format roskra51.zip(1 games of 18)