Match Voronezh-Tula- Voronezh 1946

Voronezh

1 round

2 round

Tula

1 round

2 round

Zhukhovitsky S.

1/2

1

Suetin A.

1/2

0


Kriakvin,Tkachenko Samuil Zhukhovitsky,2018 106 page
database of games in PGN format vortul46.zip(1 games of ???)