Match Moscow-Leningrad 3:7 by telephone 12.1.1941

Leningrad

1 ROUND

Moscow

1 ROUND

Botvinnik M.

1/2

Lilienthal A.

1/2

Levenfish G.

1

Kotov A.

0

Rabinovich I.

0

Smyslov V.

1

Lisitsyn G.

1/2

Kan I.

1/2

Ragozin V.

1

Alatortsev V.

0

Tolush A.

1

Yudovich M.(s)

0

Shamayev L.

1/2

Belavenets S.

1/2

Chekhover V.

1

Panov V.

0

Iljin-Genevsky A.

1/2

Verlinsky B.

1/2

Shneideman(Stepanov) G.

1

Mazel I.

0database of games in PGN format moslen41.zip(10 games of 10)