Match Baku-Tbilisi 8:8 Baku 1-2.5.1941

Baku

1 ROUND

2 ROUND

Tbilisi

1 ROUND

2 ROUND

Makogonov V.

1

1

Shishov M.

0

0

Makogonov M.

1/2

1/2

Tsintsadze

1/2

1/2

Amirkhanov

1/2

1/2

Nersesov

1/2

1/2

Selimkhanov

1/2

0

Veizer

1/2

1

Shishman

1/2

0

Gambarashvili

1/2

1

Tazarov

1

0

Gachechiladze

0

1

Doktorsky

1/2

1

Lebedev

1/2

0

Kudriashova

1/2

0

Markarova

1/2

1database of games in PGN format baktbi41.zip( games of 16)