Match Baku-Tbilisi 11.5:8.5 Baku 1940

Baku

1 ROUND

2 ROUND

Tbilisi

1 ROUND

2 ROUND

Makogonov V.

1

1/2

Ebralidze A.

0

1/2

Zhukhovitsky S.

1/2

1

Shishov M.

1/2

0

Makogonov M.

0

1

Sorokin N.

1

0

Zhilakov

1

0

Veizer

0

1

Svechnikov

1

0

Nersesov/Gambarashvili

0

1database of games in PGN format baktbi40.zip(1 games of 20)