Match Leningrad-Gorky 16:4 Gorky 17-18.10.1938

Lenigrad

1 ROUND

2 ROUND

Gorky

1 ROUND

2 ROUND

Chekhover V.

1/2

1

Noskov/Dubinin P.

1/2

0

Iljin-Genevsky A.

1/2

Perfiliev/Noskov

1/2

Shneideman(Stepanov) G.

Vasiliev V.

Novotelnov N.

Belova

1

Zefirova

0

Sokov

1

1

Zhadin

0

0

Verete

Sviatoi

0

Vlasov

1

Rubinstein

8.5

7.5

1.5

2.5


database of games in PGN format lengor38.zip(2 games of 20)