Match Moscow-Ukraine 14.5:9.5 Kiev 9-10.2.1937

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Ukraine

1 ROUND

2 ROUND

Kan I./Alatortsev V.

0

0

Bogatyrchuk F.

1

1

Alatortsev V./Kan I.

1/2

1/2

Konstantinopolsky A.

1/2

1/2

Rumin N.

1

1/2

Seleznev A.

0

1/2

Panov V.

1

0

Pogrebyssky I.

0

1

Yudovich M.(s)

1/2

1/2

Shumilin

1/2

1/2

Belavenets S.

1/2

1

Kirillov V.

1/2

0

Zubarev N.

1/2

1/2

Zamikhovsky A.

1/2

1/2

Chistiakov A.

1

1

Ratner B.

0

0

Kotov A.

1/2

1

Poliak E.

1/2

0

Kots A.

1

1/2

Goldenov B./Grigorenko D.

0

1/2

Chudova

1/2

1

Artemieva

1/2

0

Morachevskaya

0

1

Vaisberg

1

0


database of games in PGN format mosukr37.zip(10 games of 24)