Match Moscow-Students 117.5:103.5 Moscow November 1927

Students

1 ROUND

Moscow

1 ROUND

Kan I.

1

Belavenetz S.

0

Kogan S.

0

Panov V.

1

Fogelevich F.

1/2

Zubarev N.

1/2

Poliak A.

0

Blumenfeld B.

1

Leikin

1

Chistiakov A.

0

Kamyshov M.

1/2

Zagorjansky E.

1/2

Sergeev

1

Iglitsky

0

Baturinsky V.

1

Kalmanok

0

Minikes

1/2

Rokhlin Y.

0

Razgildeev

0

Ljublinsky V.

1

Dzagurov G.

1

Kulchinsky

0


64 63-1927 4 page
database of games in PGN format mosstu37.zip(2 games of 221)