Match Moscow-Leningrad 21:25 Leningrad 30.6-1.7.1937

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Alatortsev V.

0

1

Levenfish G.

1

0

Kan I.

1/2

0

Romanovsky P.

1/2

1

Rumin N.

1/2

1/2

Lisitsyn G.

1/2

1/2

Belavenets S.

1

1

Rauzer V.

0

0

Yudovich M.(s)

1

0

Rabinovich I.

0

1

Panov V.

1/2

1

Chekhover V.

1/2

0

Zubarev N.

0

0

Iljin-Genevsky A.

1

1

Chistiakov A.

0

0

Sozin V.

1

1

Kotov A.

1

1

Sokolsky A.

0

0

Kogan S.

1/2

0

Tolush A.

1/2

1

Zagorjansky E.

1/2

1/2

Budo A.

1/2

1/2

Fogelevich

1/2

1

Rovner D.

1/2

0

Iglitsky

0

0

Ravinsky G.

1

1

Kots A.

0

1

Abramov L.

1

0

David

0

1

Goldberg G.

1

0

Poliak A.

0

1/2

Shneideman

1

1/2

Leikin

0

1

Klaman K.

1

0

Podolny G.

0

0

Shchipunov

1

1

Kamyshov M.

1

0

Zek

0

1

Snegirev

1

1

Vasiliev V.

0

0

Chudova V.

0

1

Semenova O.

1

0

Bluket N.

1/2

0

Ageeva L.

1/2

1

Morachevskaya O.

1

0

Lobanova N.

1

0database of games in PGN format moslen37.zip(16 games of 46)