Match Kiev-Moscow 10.5:13.5 Kiev 5-6.1.1937

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Kiev

1 ROUND

2 ROUND

Eltsov

0

1

Koliakov

1

0

Bonch-Osmolovsky M.

1

1/2

Zanozdra N.

0

1/2

Smyslov V.

1

0

Derkach

0

1

Morgulis

1/2

1

Kroliunitsky

1

1/2

Dmitrievsky

1

1/2

Mokhel

1

Kogan

0

Udrugova

0

Rubinchik A.

1

draughtsmen:

Shenker

Chartin

Kozlov

Alperin

Kuptsov

Tychina

Kuperman I.

Tartakovsky

1

1/2

Popova

0

0

Levina

1

1


64 3-1937 4 page
database of games in PGN format kimojr37.zip( games of 24)