Match Smolensk-Vitebsk October 1936

Smolensk

1 ROUND

Vitebsk

1 ROUND

Vygodchikov K.

1

Silich V.

0


64 67-1936 3 page
database of games in PGN format smovit36.zip(1 games of 14)