Match Moscow-Gorky("Spartak") 10.5:9.5 Moscow 23-24.9.1936

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Gorky

1 ROUND

2 ROUND

Zhiltsov

Bautin

Chibor

Gilman

Kuryshkin

Uviatkin

Orlov S.

Lotoshnikov

Kuzmin

Motalin

Birnov

Bolshov

draughts

Margolin

Morozov

Narsky

Dmitriev

Kuznetsov

Serebryannikov

Samokhin

Pomerantsev


64 55-1936 4 page
database of games in PGN format mogosp36.zip( games of 20)