Match Kharkov-Uzbekistan 16:8 Kharkov 29.10.1936

Kharkov

1 ROUND

2 ROUND

Uzbekistan

1 ROUND

2 ROUND

Shumilin

0

0

Freiman S.

1

1

Kirillov V.

1/2

Skripkin

1/2

Grigorenko D.

1/2

Saidkhanov

1/2

Varvarov

0

Khodzhaev Z.

1

Altshuller

1

Khodzhaev A.

0

Karelin

1/2

Khodzhibekov

1/2

Blankstein

1

Kolodkevich

0

Murzin

1

Teplov

0

Romanov V.

1

Blinder

0

Bakunenko

1/2

Shakh-Zade

1/2

Perelman

1/2

Meltsin

1/2

Mogilevich

1

Gavrilenko

0


Match Odessa-Uzbekistan 9:15 Odessa 1936

Odessa

1 ROUND

2 ROUND

Uzbekistan

1 ROUND

2 ROUND

Freiman S.

Skripkin

Saidkhanov

Khodzhaev Z.

Khodzhaev A.

Khodzhibekov

Kolodkevich

Teplov

Blinder S.

Shakh-Zade

Meltsin


Match Kiev-Uzbekistan 16:8 Kiev 9-10.11.1936

Kiev

1 ROUND

2 ROUND

Uzbekistan

1 ROUND

2 ROUND

Konstantinopolsky A.

1/2

1/2

Freiman S.

1/2

1/2

Pogrebyssky I./Goldenov B.

1/2

1/2

Skripkin

1/2

1/2

Ratner B.

1/2

1

Saidkhanov

1/2

0

Poliak E.

1

1

Khodzhaev Z.

0

0

Kalina

1/2

1

Khodzhaev A.

1/2

0

Belakovsky

1

1/2

Khodzhibekov

0

1/2

Smyslov

1

1/2

Kolodkevich

0

1/2

Osipov

1/2

1/2

Teplov

1/2

1/2

Blinder V.

1

1/2

Blinder S.

0

1/2

Natov

1

1

Shakh-Zade

0

0

Poliak

1/2

1/2

Perelman

1/2

1/2

Efremov

0

1/2

Gavrilenko

1

1/2database of games in PGN format matuzb36.zip(3 games of 72)