Match Moscow-Leningrad(1 category) 6.5:3.5 Moscow March 1935

Moscow

1 ROUND

Leningrad

1 ROUND

Kots A.

1

Tolush A.

0

Kamyshov M.

0

Sokolsky A.

1

Podolny R.

0

Feofilov

1

Chistiakov A.

1

Yuriev V.

0

Orlov

1

Golubev I.

0

Zagorjansky E.

1

Chernikov O.

0

Kosolapov

0

Volk

1

Kuptsov

1

Glebov

0

Bezrukov

1

Starchenkov

0

Chudova

1/2

Semenova

1/2


Byulleten Moskovskogo mezhdunarodnogo shahmatnogo turnira,15-1935
database of games in PGN format mole1c35.zip(2 games of 10)