Match Leningrad-Moscow 2:4 Moscow 18.08.1935

Leningrad

1 ROUND

Moscow

1 ROUND

Levenfish G.

1

Rumin N.

0

Romanovsky P.

1/2

Yudovich M.

1/2

Lisitsyn G.

0

Kots A.

1

Chekhover V.

0

Kotov A.

1

Gotgilf S.

0

Kamyshov

1

Sokov

1/2

Shebedev

1/2


Match Leningrad-Stalingrad 4:1 Stalingrad 27.08.1935

Leningrad

1 ROUND

Stalingrad

1 ROUND

Levenfish G.

1/2

Grechkin D.

1/2

Romanovsky P.

1/2

Kokinsky

1/2

Lisitsyn G.

1

Adrianovsky

0

Goldberg G.

1

Fridman

0

Sokov

1

Shmelev

0

Match Leningrad-Baku-II 4.5:1.5 Baku 03.09.1935

Leningrad

1 ROUND

Baku-II

1 ROUND

Levenfish G.

1

Sarychev

0

Romanovsky P.

1

Shishman

0

Lisitsyn G.

1

Vladislavlev

0

Chekhover V.

1/2

Danilov

1/2

Goldberg G.

1/2

Gagelgantz

1/2

Sokov

1/2

Khachaturov

1/2

Match Leningrad-Baku-I 6.5:0.5 Baku 06.09.1935

Leningrad

1 ROUND

Baku-I

1 ROUND

Levenfish G.

1

Makogonov M.

0

Romanovsky P.

1

Egiazarov

0

Lisitsyn G.

1

Bagaturov

0

Chekhover V.

1/2

Selimkhanov

1/2

Gotgilf S.

1

Voinov

0

Goldberg G.

1

Briskin

0

Sokov

1

Gostkhorzhevich

0

Match Leningrad-Tbilisi 4:2 Tbilisi 07.09.1935

Leningrad

1 ROUND

Tbilisi

1 ROUND

Levenfish G.

1

Ebralidze A.

0

Romanovsky P.

1/2

Abramian S.

1/2

Lisitsyn G.

0

Smorodsky

1

Chekhover V.

1

Kankava

0

Gotgilf S.

1/2

Pirtskhalava

1/2

Goldberg G.

1

Gambarashvili

0

Match Leningrad-Batumi 6:0 Batumi 10.09.1935

Leningrad

1 ROUND

Batumi

1 ROUND

Levenfish G.

1

0

Romanovsky P.

1

0

Lisitsyn G.

1

0

Chekhover V.

1

0

Gotgilf S.

1

0

Goldberg G.

1

0

Match Odessa-Leningrad 1.5:3.5 Odessa 21.09.1935

Leningrad

1 ROUND

Odessa

1 ROUND

Lisitsyn G.

1/2

Zhukhovitsky S.

1/2

Chekhover V.

1/2

Kalafati

1/2

Gotgilf S.

1/2

Palavandov

1/2

Goldberg G.

1

Korchmar E.

0

Sokov V.

1

Korkhov M.

0

Match Odessa-Leningrad 2:3 Odessa 22.09.1935

Leningrad

1 ROUND

Odessa

1 ROUND

Chekhover V.

1/2

Zhukhovitsky S.

1/2

Match Leningrad-Kiev 1.5:3.5 Kiev 25.09.1935

Leningrad

1 ROUND

Kiev

1 ROUND

Lisitsyn G.

*

Konstantinopolsky A.

*

Chekhover V.

1/2

Bogatyrchuk F.

1/2

Gotgilf S.

1/2

Zamikhovsky A.

1/2

Goldberg G.

*

Poliak E.

*

Sokov V.

1/2

Blinder

1/2

* - games were delayed
Shahmaty v SSSR 10-1935 187 page
database of games in PGN format matlen35.zip(3 games of 23)