Match Belarus-Ukraine 14:6 Kiev May 1935

Ukraine

1 ROUND

2 ROUND

Belarus

1 ROUND

2 ROUND

Bogatyrchuk F.

1/2

1

Silich V.

1/2

0

Konstantinopolsky A.

1/2

1/2

Veresov G.

1/2

1/2

Grigorenko D.

1

1

Stashevsky N.

0

0

Zamikhovsky A.

1/2

0

Manevich A.

1/2

1

Ratner B.

1/2

1/2

Kaspersky A.

1/2

1/2

Pogrebyssky I.

1/2

1

Nastiushonok Y.

1/2

0

Tereshchenko

1

1

Zhitkevich L.

0

0

Gaevsky

1

1

Breitman A.

0

0

Poliak E.

1

1/2

Kamenetsky Y.

0

1/2

Kaem Y.

1/2

1/2

Zhudro M.

1/2

1/2database of games in PGN format belukr35.zip( games of 20)