Match Moscow-Leningrad(Rabpros) 12:10 Moscow 230.4-1.5.1932

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Baranov

0

1/2

Iljin-Genevsky A.

1

1/2

Orlov A.

1

0

Kogan M.

0

1

Levitan(Azbukin)

0

1

Proskurin

1

0

Rau

1

1/2

Bogoliubov

0

1/2

Bobkov

0

1/2

Gorfinkel

1

1/2

Zhentiev

1/2

0

Kriman Y.

1/2

1

Nasimovich

1

0

Kriman I.

0

1

Lukomsky

1

1

Volkovysky

0

0

Nevsky

1

1/2

Tomashevsky

0

1/2

Leman

0

1/2

Kapustin

1

1/2

Nechaev

1

1

Aksel

0

0


Shakhmaty v SSSR 10-1932 184 page
database of games in PGN format molera32.zip( games of 22)