Match Leningrad-Kiev 12.5:10.5 Leningrad 7-9.11.1932 1 round 5:2

Leningrad

1 ROUND

Kiev

1 ROUND

Alatortsev V.

0

Bogatyrchuk F.

1

Rokhlin Y.

Rauzer V.

Ragozin V.

1

Zamikhovsky A.

0

Chekhover V.

1/2

Konstantinopolsky A.

1/2

Budo A.

1

Pogrebyssky I.

0

Rovner D.

1/2

Ratner B.

1/2

Ravinsky G.

1

Poliak E.

0

Sokolsky A.

1

Grinberg A.

0

2 round 3.5:4.5

Leningrad

2 ROUND

Kiev

2 ROUND

Romanovsky P.

1/2

Bogatyrchuk F.

1/2

Lisitsyn G.

0

Rauzer V.

1

Rabinovich I.

0

Zamikhovsky A.

1

Nenarokov V.

1

Konstantinopolsky A.

0

Rokhlin Y.

1/2

Pogrebyssky I.

1/2

Kubbel L.

1/2

Ratner B.

1/2

Tolush A.

1

Poliak E.

0

Rabinkov

0

Grinberg A.

1

3 round 4:4

Leningrad

3 ROUND

Kiev

3 ROUND

Botvinnik M.

1/2

Bogatyrchuk F.

1/2

Ragozin V.

0

Rauzer V.

1

Rokhlin Y.

1/2

Zamikhovsky A.

1/2

Model A.

1

Konstantinopolsky A.

0

Golubev I.

1/2

Pogrebyssky I.

1/2

Zek I.

1

Ratner B.

0

Feldman N.

0

Poliak E.

1

Vainstein B.

1/2

Grinberg A.

1/2


database of games in PGN format lenkie32.zip(5 games of 23)