Match Nizhny Novgorod-Viatka(Izgevsk now) 6:6 January 1931

Novgorod

1 ROUND

2 ROUND

Viatka

1 ROUND

2 ROUND

Dubinin P.

1

1

Ishutinov An.

0

0

Stamm

1/2

1/2

Ishutinov Al.

1/2

1/2

Doronin

1/2

1/2

Sidorov

1/2

1/2

Gilman

0

1

Kropotin

1

0

Feskin

1

0

Aleksandrov V.

0

1

Sviatukhina

0

0

Roitman

1

1


64 2-3-1931 36 page
database of games in PGN format novvia31.zip( games of 12)