Match Kiev-Kharkov 5:2(1) 12-13.8.1931

Kiev

1 ROUND

2 ROUND

Kharkov

1 ROUND

2 ROUND

Rauzer V.

1

1/2

Grigorenko D.

0

1/2

Zamikhovsky A.

1

*

Teslenko/Oystrakh

0

*

Ratner B.

0

1/2

Ordel/Blankstein

1

1/2

Konstantinopolsky A.

1

1

Oystrakh/Teslenko

0

0


64 15-16-1931 248 page
database of games in PGN format kiehar31.zip( games of 7)