Match Leningrad team-Leningrad students 17:8 Leningrad 1930

Leningrad team

1 ROUND

Leningrad students

1 ROUND

Iljin-Genevsky A.

0

Botvinnik M.

1

Rabinovich I.

1/2

Ragozin V.

1/2

Gotgilf S.

0

Lisitsyn G.

1

Rokhlin Y.

0

Chekhover V.

1/2

Kubbel A.

1/2

Batuev A.

1/2

Kubbel L.

1/2

Budo A.

1/2

Ravinsky G.

1

Perfiliev A.

0

Stepanov(Shneideman) G.

1/2

Rovner D.

1/2

Golubev I.

1

Goldberg G.

0

Fedoseev

1

Petrov

0

Miasoedov

1/2

Belchikov

1/2

Zek

1

Dobrotvorsky

0

Shchipunov

1/2

Polonsky

1/2

Kalinin

1

Konstantinov

0

Yuriev B.

1

Abramov L.

0

Kagan M.

1

Itskov

0

Savitsky L.

1

Einor

0

Marach I.

1

Todes

0

Lesman I.

1

Abramson

0

Rodossky

1

Preobrazhensky

0

Rudenko L.

0

Ageeva

1

Girvidz

1

Leikina

0

Goncharova

0

Eberle

1

Kalashnikova

1

Yagdfeld

0

Klevtsova

1

Katsoeva

0


Shakhmatnyj Listok 1930 173 page
Match Leningrad team-Leningrad students 10:7 Leningrad 1930

Leningrad team

1 ROUND

Leningrad students

1 ROUND

Ravinsky G.

0

Botvinnik M.

1

Marsky M.

-

Ragozin V.

+

Miasoedov

0

Alatortsev V.

1

Sokolsky A.

0

Lisitsyn G.

1

Shchipunov

1/2

Budo A.

1/2

Kalinin

0

Batuev A.

1

Zek

1/2

Perfiliev A.

1/2

Travin L.

1

Rovner D.

0

Kagan M.

1

Goldberg G.

0

Marach

1/2

Belchikov

1/2

Savitsky L.

1

Dobrotvorsky

0

Krylov

1

Sokolov

0

Rudenko L.

0

Ageeva

1

Girvidz

-

Leikina

+

KLevtsova

0

Everle

1

Korchagina

1

Katsaeva

0

Nikolaevskaya

1/2

Yagdfeld

1/2


64 11-1930 171 page
database of games in PGN format stusbo30.zip( games of 25)