Match Moscow-Tula 12.5:15.5 Tula 26-27.6.1930

Moscow(VUZ team)

1 ROUND

2 ROUND

Tula(city team)

1 ROUND

2 ROUND

Kamyshov M.

1

1/2

Kotov A.

0

1/2

Popov

1/2

1

Lisenkov

1/2

0

Levitin

0

0

Trublenkov

1

1

Alfeevsky

1

0

Kagan

0

1

Melekhov

1/2

0

Piankov

1/2

1

Altgauzen

0

1

Kistersky

1

0

Mezenov

1

0

Merkulov

0

1

Kliachko

1

1/2

Sorokin

0

1/2

Azbukin

0

1

Kizelov

1

0

Svistov

0

1

Rassadnev

1

0

Bogoiavlensky

0

0

Terekhovkin

1

1

Tabachnikov

1

0

Rikman

0

1

Kukol-Kraevsky

0

0

Skibnevsky

1

1

Shchepakin

1/2

1

Ikonostasov

1/2

0Shakhmatnyj Listok 1930 221 page
database of games in PGN format molevu30.zip( games of 60)