Match Women team Trade Unions-Men team Promkooperatsia 12.5:10.5 Moscow 26.04.1930

Women

1 ROUND

Men

1 ROUND

Chudova

0

Zubarev N.

1

Bluket

1

Zuev

0

Morachevskaya

0

Goltz

1

Golubeva

0

Grilikhes

1

Kuvaldina

1

Zherekhov

0

Mar

1

Shlezinger

0

Egorova

1

Rozhkov

0

Skvortsova

1/2

Ivanov

1/2

Bodrova

0

Steinbok

1

Lavrova

1

Berlin

0

Dubina

0

Beresnev

1

Anikina

0

Efremov

1

Konovalova

1

Sadkovsky

0

Khodkevich

1

Varaks

0

Khizanova

1

Zaitsev

0

Diupak

0

Denisov

1

Safrai

1

Koshelev

0

Kochetkova

0

Gennikov

1

Voronkova

0

Tsarevsky

1

Iosifova

1

Oboimakov

0

Potapova

1

Fishmsn

0

Zaiko

0

Emelianov

1

Sushchinskaya

1

Abrutin

0


64 13-1930 201 page
database of games in PGN format motrpr30.zip( games of 23)