Match Moscow-Leningrad 18:12 Leningrad 7-8.11.1930

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Zubarev N.

1

1/2

Romanovsky P.

0

1/2

Kan I.

0

0

Botvinnik M.

1

1

Grigoriev N.

1

0

Rabinovich I.

0

1

Riumin N.

1

1/2

Model A.

0

1/2

Panov V.

1

0

Rokhlin Y.

0

1

Shtyren E.

0

0

Ravinsky G.

1

1

Belavenets S.

1

1

Chekhover V.

0

0

Yudovich M.(s)

1

1

Miasoedov G.

0

0

Baum E.

1

1/2

Shneideman G.(Stepanov)

0

1/2

Kots A.

1

1/2

Lisitsyn G.

0

1/2

Andreev

1/2

1/2

Shchipunov

1/2

1/2

Noskov

1

1

Faktorovich

0

0

Lebedev

0

0

Savitsky L.

1

1

Chudova V.

1

1

Girvidz M.

0

0

Bluket N.

1

0

Leikina D.

0

1database of games in PGN format moslen30.zip(6 games of 30)