Match Moscow-Leningrad(VUZ) 26.5:33.5 Moscow 19-20.1.1930

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Noskov

0

0

Ravinsky G.

1

1

Kamyshov M.

1

1

Lisitsyn G.

0

0

Belavenets S.

0

1/2

Chekhover V.

1

1/2

Levin

0

0

Budo A.

1

1

Bogatyrev

1/2

1/2

Perfiliev

1/2

1/2

Nikolsky

1

1/2

Batuev A.

0

1/2

Yudovich M.(s)

1/2

1/2

Uspensky

1/2

1/2

Syrnev

0

1

Rovner D.

1

0

Zhivtsov

0

0

Goldberg G.

1

1

Zagarmistr

1

1

Belchikov

0

0

Vasiliev V.

0

1/2

Dobrotvorsky

1

1/2

Pobedin

1

0

Konstantinov

0

1

Chiborin

1/2

1/2

Abramov L.

1/2

1/2

Shubert

1/2

0

Rabinkov

1/2

1

Zagorjansky E.

1

1

Manella

0

0

Levitin

0

0

Itskov

1

1

Nasimovich

1/2

1

Rabinovich

1/2

0

Goloshchapov

0

1

Shalman

1

0

Alfeevsky

1

0

Abramson

0

1

Solovetz

0

0

Todes

1

1

Poliak A.

1

0

Evreinov

0

1

Rau

1

0

Preobrazhensky

0

1

Titov

1/2

0

Goldbraikh

1/2

1

Lukomsky

0

1/2

Arkhangelsky

1

1/2

Altgauzen

0

0

Vinokur

1

1

Brodsky

1

0

Einor

0

1

Ashcheulov

1

0

Zherebin

0

1

Gaitskhoki

0

1/2

Shapiro

1

1/2

Chudova

1

1/2

Cherkes

0

1/2

Rubtsova O.

1

1

Ageeva

0

0Shakhmatnyj Listok 1930 49 page
database of games in PGN format molevu30.zip(1 games of 60)