Match Moscow-Leningrad(Press Home) 5:12 Moscow 25-26.6.1930

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Grigoriev N.

0

1

Iljin-Genevsky A.

1

0

Riumin N.

0

-

Ravinsky G.

1

-

Slonim S.

1/2

1/2

Feldman

1/2

1/2

Iglitsky

0

-

Kalinin

1

-

Fogelevich/Iglitsky

1/2

1/2

Vainshtein

1/2

1/2

Leizerman

0

-

Berens

1

-

Slutsk/Leizerman

0

0

Rudenko L.

1

1

Ronsky/Neishtadt

0

1

Kudinov

1

0

Slonimsky/Slutsk

0

0

Ravinsky

1

1

Levidov/Urlanis

0

1

Kliachko

1

0Shakhmatnyj Listok 13-1930 221 page 64 19-1930 297 page
database of games in PGN format moledp30.zip(2 games of 17)