Match Kharkov-Moscow(Red Army Home) 5.5:12.5 Moscow 27-28.4.1930

Kharkov

1 ROUND

2 ROUND

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Grigorenko D.

1

1/2

Kunitz

0

1/2

Kuskov

0

1/2

Kamegulov/Sergeev

1

1/2

Strogy

0

1/2

Gorst

1

1/2

Zhebenev N.

0

1/2

Konoplev

1

1/2

Meselevsky

0

1/2

Tikhomirov

1

1/2

Yakhnes

1

0

Baruzdin

0

1

Zhebenev P.

1/2

1/2

Delvig

1/2

1/2

Naumenko

0

0

Erkov

1

1

Mashkov

0

0

Chistiakov

1

1


64 13-1930 202 page
Match Kharkov-Moscow(Red Army Home) Moscow 22.06.1930

Kharkov

1 ROUND

Moscow

1 ROUND

Grigorenko D.

1

Kunitz

0

Port

Kuskov

Meselevsky

Strogy

Zhebenev N.

Zhebenev P.

Naumenko

Yakhnis

Kaplan


Gubnitsky S.,Shakhmatnyj Kharkov 121 page
database of games in PGN format mohakr30.zip( games of 20)