Match Leningrad-Kharkov II 4.5:1.5 Kharkov 11.07.1930

Leningrad

1 ROUND

Kharkov II

1 ROUND

Gotgilf S.

1

Zhiliaev

0

Rokhlin Y.

1/2

Voronetz

1/2

Ragozin V.

1

Altshuler

0

Ravinsky G.

1/2

Kadaner

1/2

Pumpiansky

1

Zagorsky

0

Starchenkov

1/2

Kazakevich

1/2

Match Leningrad-Kharkov I 2.5:4.5 Kharkov 12.07.1930

Leningrad

1 ROUND

Kharkov I

1 ROUND

Gotgilf S.

1/2

Kirillov V.

1/2

Rokhlin Y.

1/2

Grigorenko D.

1/2

Ragozin V.

0

Teslenko

1

Ravinsky G.

1

Blankstein

0

Pumpiansky

1/2*

Yanushpolsky

1/2*

Starchenkov

0

Ordel

1

Fetting

0

Karelin

1


Shakhmatnyj Listok 1930 200 page
database of games in PGN format lenhar30.zip( games of 13)