Match Moscow-Leningrad(pishcheviki) 6.5:13.5 Leningrad 23-24.6.1929

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Nikolsky

0

1/2

Ragozin V.

1

1/2

Kreiman

1/2

0

Miasoedov

1/2

1

Volkov

0

0

Abramov L.

1

1

Gafenshefer

0

0

Kalinin

1

1

Iezuitov

0

1

Itskov

1

0

Frolov

1/2

0

Krylov

1/2

1

Ulianov

1/2

1/2

Korneev

1/2

1/2

Berkov

1/2

0

Shapiro

1/2

1

Rubtsov

1/2

1

Barsky

1/2

0

Kebler

1/2

1/2

Liubetsky

1/2

1/2


Shahmatnyj Listok 13-1929 206 page
database of games in PGN format molepi29.zip( games of 20)