Match Moscow-Leningrad(metallists) 20:18 7-8.11.1929

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Belavenets S.

1

1

Yuriev B.

0

0

Poliak A.

1

1/2

Zhilin

0

1/2

Mudrov

0

1

Faktorovich

1

0

Levin

0

0

Marsky M.

1

1

Kots A.

1/2

1/2

Chekhovich

1/2

1/2

Popov

1/2

0

Liutov

1/2

1

Lebedev

1

0

Vinogradov

0

1

Panchenko N.

1/2

1

Baryshev

1/2

0

Kamyshov M.

1

0

Kadykov

0

1

Vasiliev

1/2

0

Starchenkov

1/2

1

Ignatiev

1/2

1

Akvilev

1/2

0

Smyshliaev

0

0

Timofeev

1

1

Shadrin

1

1/2

Khramtsevsky

0

1/2

Yudovich M.(s)

1

1

Dikis

0

0

Tsvetaev

1

0

Razinsky

0

1

Samokhotsky

1

1

Nikitinsky

0

0

Lesiuk

1

0

Vikentiev

0

1

Feoktistova

0

0

Girvidz

1

1

Vostroknutova

1

0

Arkina

0

1


64 22-1929 12 page
database of games in PGN format moleme29.zip(3 games of 38)