Match Moscow-Leningrad(garnizon) 10.5-8.5 8-9.11.1929

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Kan I.

1

*

Shamaev L.

0

*

Kunitz

0

1/2

Salman

1

1/2

Kamegulov

0

1

Bogoliubov

1

0

Baruzdin

0

0

Shternberg

1

1

Tikhomirov

1

1/2

Ivanov

0

1/2

Paglin

1

1

Urlaub

0

0

Sergeev

1

1/2

Khodorov

0

1/2

Tukhachevsky M.

1

1/2

Danilevsky

0

1/2

Mikhailov

0

0

Belolikov

1

1

Rutyn

1

1/2

Sevastianov

0

1/2


64 22-1929 13 page
database of games in PGN format molega29.zip(1 games of 19)