Match Moscow-Leningrad(zheleznodorozhniki) 10:8 Leningrad 28-29.10.1928

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Noskov

1

1

Rokhlin Y.

0

0

Fridstein G.

0

0

Budo A.

1

1

Bogdasarian

0

1/2

Kagan M.

1

1/2

Baburin

1

0

Marach I.

0

1

Shtern

1

1/2

Vasiliev

0

1/2

Shubert

1

1

Dalmatov

0

0

Tarakanov

0

1

Kunitsyn

1

0

Kalinin

1

0

Kitaev

0

1

Panov V.

1/2

1/2

Bukharov

1/2

1/2

Match Moscow-Leningrad(zheleznodorozhniki) 9.5:8.5 Moscow 25-26.9.1928

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Noskov

0

0

Budo A.

1

1

Samkhotsky

0

0

Rokhlin Y.

1

1

Fridstein G.

0

0

Marach I.

1

1

Yakimchik

0

1/2

Vasiliev

1

1/2

Bagdasatiantz

1

1

Kozlov

0

0

Shubert

1

1/2

Kitaev

0

1/2

Shtern

1/2

1

Lebedev

1/2

0

Baburin

1

1

Petrov

0

0

Altgauzen

1

1

Bukharov

0

0


Shakhmatnyj Listok 21-1928 348 page Shakhmatnyj Listok 1-1929 14 page
database of games in PGN format molezh28.zip( games of 24)