Match Moscow-Leningrad(VUZy) 16:25 Leningrad 12-13.2.1928

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Rokhlin Y.

0

-

Kan I.

1

+

Ravinsky G.

1

0

Fogelevich

0

1

Yuriev B.

0

1

Vasiliev

1

0

Chekhover V.

1

1

Kamyshov M.

0

0

Lisitsyn G.

1/2

*-1

Shaposhnikov

1/2

*-1

Belchikov

1

1

Gertzman

0

0

Dmitrievsky

1/2

1

Gelfond

1/2

0

Marach

1

1

Levin

0

0

Nadporozhsky

1

1

Syrnev

0

0

Shmidt

0

1

Noskov

1

0

Simkhovich

1

1/2

Poliak A.

0

1/2

Sokolov

1

1/2

Alfeevsky

0

1/2

Popov

0

0

Solonetz

1

1

Shalman

1/2

1/2

Leizerman

1/2

1/2

Gribanov

1

1/2

Borisov

0

1/2

Einor

1/2

0

Pobedin

1/2

1

Goldberg G.

1

0

Ryss

0

1

Vinokur

1

0

Petrov

0

1

Rovner D.

1

1

Krasnikov

0

0

Kuvaldina

0

0

Rubtsova O.

1

1

Dzhandieri

1

1

Chudova

0

0


*-1 this game was unsentenced
Shakhmatnyj Listok 4-1928 68 page
database of games in PGN format molevu28.zip(2 games of 41)