Match Moscow-Leningrad(Press Home) 13.5:10.5 Moscow 11-12.3.1928

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Slonim S.

1

1

Salmin

0

0

Geiler G.

1

1/2

Vainshtein

0

1/2

Iglitsky

1

1/2

Berends

0

1/2

Mervolf

0

1

Orlov

1

0

Smyslov V.(s)

0

0

Gessen

1

1

Ashikov

1/2

1/2

Liubimov

1/2

1/2

Leizerman

1

1/2

Tauber

0

1/2

Kostrov

1/2

1

Shafferstein

1/2

0

Kamenetsky

0

0

Platz

1

1

Belash

1

1

Tsiklov

0

0

Rudenko L.

1/2

1

Belchikova

1/2

0

Khomze

0

0

Narostova

1

1Shakhmatnyj Listok 6-1928 108 page
database of games in PGN format moledp28.zip( games of 24)