Match Leningrad-Rostov(VUZ) 11:3 Leningrad 1928

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Rostov

1 ROUND

2 ROUND

Botvinnik M.

1

1/2

Nikolaev

0

1/2

Ostrovsky P.

1

1/2

Minukhin

0

1/2

Ravinsky G.

1

1

Prokhorov

0

0

Alatortsev V.

1

1

Gurkin

0

0

Chekhover V.

1

1

Nevsky

0

0

Lisitsyn G.

1

1/2

Matrosov

0

1/2

Petrov

0

1/2

Dobrotin

1

1/2Shakhmatnyj Listok 1-1929 14 page
database of games in PGN format lerovu28.zip( games of 14)