Match Leningrad-Novgorod(Chemists) 19:7 Novgorod 18-19.3.1928

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Kubbel L.

1

1

Kalashnikov

0

0

Pankratiev

1

1

Matsulevich

0

0

Semenov

0

0

Rodionov D.

1

1

Simkhovich F.

1

1

Ezupov/Slonetsky

0

0

Borisov

1/2

1

Shatkovsky

1/2

0

Tugolesov

1

1/2

Burtsev M.

0

1/2

Avzin

1

1

Koltsov

0

0

Makhlin

1

0

Rodionov R.

0

1

Faktorovich

1/2

0

Burtsev D.

1/2

1

Ivanov

1

1

Lindrot

0

0

Mikhailov

1

0

Ledenov

0

1

Podolsky

1/2

1

Beier

1/2

0

Bartosh

+

+

-

-Shakhmatnyj Listok 6-1928 108 page
database of games in PGN format lenohi28.zip( games of 26)