Match Ukraine-Poltava 6:2 Poltava July 1927

Ukraine

1 ROUND

Poltava

1 ROUND

Rauzer V.

1

Lastovetz G.

0

Kirillov V.

0

Shabelnitsky G.

1

Verbitsky M.

1

Gurovich

0

Alekhin Alexey

1

Lavrov

0

Teslenko P.

1

Andreev

0

Ershov V.

0

Fridman

1

Lerner H.

1

Lisovsky

0

Kazachkovsky N.

1

Dubrovsky

0


64 14-1927 8 page
database of games in PGN format ukrpol26.zip( games of 8)