Match "Dinamo"(Moscow)-"Rabpros"(Kharkov) 4.5:5.5 Kharkov 13.8.1927

Rabpros

1 ROUND

Dinamo

1 ROUND

Grigorenko D.

1/2

Slonim S.

1/2

Alekhin Alexey

1/2

Geiler G.

1/2

Yanushpolsky I.

0

Nemlikher

1

Oystrakh

1

Baranov

0

Diakov

1

Yudkovsky

0

Korovin

0

Karpenko

1

Shulgin

1

Mukhin

0

Tsukernik

1

Smyshliaev

0

Ass

0

Trifonov

1

Arie

1/2

Gertzenberg

1/2

Match "Dinamo"(Moscow)-"Metallist"(Kharkov) and Donetsk railroad 6.5:3.5 Kharkov 14.8.1927

Metallist

1 ROUND

Dinamo

1 ROUND

Teslenko-D

0

Slonim S.

1

Freidberg-M

1/2

Geiler G.

1/2

Serbinov-D

1

Nemlikher

0

Shapiro-M

1/2

Baranov

1/2

Ordel-D

1/2

Yudkovsky

1/2

Melnikov-M

1/2

Karpenko

1/2

Bereziuk-M

0

Mukhin

1

Vainer-D

1/2

Smyshliaev

1/2

Bonchkovsky-M

0

Trifonov

1

Protopopov-M

0

Gertzenberg

1


Shakhmatnyj Listok 16-1927 253 page
database of games in PGN format matdin27.zip(1 games of 20)