Match "Pishchevik"-Gazety "Pravda and Krasnaya Zvezda" 6.5:2.5 Leninrgad 1926

"Pishchevik"

1 ROUND

Gazety "Pravda and Krasnaya Zvezda"

1 ROUND

Ragozin V.

1

Iljin-Genevsky A.

0


Yudovich "Viacheslav Ragozin" 4 page
database of games in PGN format pigale26.zip(1 games of 9)