Match Moscow-Leningrad 23.5:20.5 Moscow 22-23.5.1926

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Rabinovich A.

1/2

1

Romanovsky P.

1/2

0

Zubarev N.

1/2

0

Levenfish G.

1/2

1

Nenarokov V.

0

1

Iljin-Genevsky A.

1

0

Blumenfeld B.

1/2

1

Rabinovich I.

1/2

0

Sergeev A.

0

1/2

Kubbel A.

1

1/2

Grigoriev N.

1

1

Rokhlin Y.

0

0

Kholodkevich H.

1/2

1

Model A.

1/2

0

Slonim S.

1

1

Golubev I.

0

0

Bernstein A.

1

0

Kagan M.

0

1

Maizelis I.

1/2

0

Travin L.

1/2

1

Poliak A.

1/2

1/2

Shebarshin M.

1/2

1/2

Rozenkrantz K.

1/2

1

Kubbel L.

1/2

0

Iordansky P.

1/2

1

Botvinnik M.

1/2

0

Tselikov N.

0

0

Perfiliev A.

1

1

Musatov V.

1

1

Smirnov

0

0

Geiler G.

0

0

Vainstein S.

1

1

Nemlikher S.

0

1

Yuriev V.

1

0

Yudkovsky

0

1

Ostrovsky P.

1

0

Panchenko N.

1/2

1/2

Sidorov

1/2

1/2

Karev

1/2

0

Pankratiev

1/2

1

Bluket N.

1

1

Tikhomirova I.

0

0

Kramer O.

0

0

Girvidz M.

1

1database of games in PGN format moslen26.zip(20 games of 44)