Match Moscow-Leningrad(sovtorgsluzhashchie) 18.5:23.5 Leningrad 25-26.12.1926

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Levenfish G.

1

1/2

Romanovsky P.

0

1/2

Duz-Hotimirsky F.

1/2

1/2

Gotgilf S.

1/2

1/2

Poliak A.

1/2

0

Kubbel A.

1/2

1

Nemlikher S.

0

0

Rokhlin Y.

1

1

Yudkovsky

1

1/2

Golubev I.

0

1/2

Panov V.

0

1

Ostrovsky P.

1

0

Riumin N.

0

1/2

Alatortsev V.

1

1/2

Rozentul

1

0

Zhilin

0

1

Dlugach

1/2

0

Ravinsky G.

1/2

1

Grodko

0

1

Vainstein S.

1

0

Mukhin

1/2

1/2

Rabinkov

1/2

1/2

Fogelevich

1

1

Yagdfeld

0

0

Kan I.

0

1

Chekhover V.

1

0

Bogatyrev

1

1

Rodionov

0

0

Gertzman

0

1/2

Kubbel E.

1

1/2

Bolonin

1

0

Belchikov

0

1

Poliak L.

1/2

0

Lisitsyn G.

1/2

1

Tarasov

0

0

Stepanov(Shneideman) G.

1

1

Rostokin

0

1/2

Levin

1

1/2

Romanovskaya

1/2

1/2

Ageeva

1/2

1/2

Golubeva

0

1/2

Timofeeva

1

1/2database of games in PGN format moleso26.zip(10 games of 42)