Match MGSPS-Sovtorgsluzhashchie 28:25 Moscow 19.9.1926

MGSPS

1 ROUND

Sovtorgsluzhashchie

1 ROUND

Sergeev A.

1/2

Levenfish G.

1/2

Grigoriev N.

1

Zubarev N.

0

Kholodkevich H.

1/2

Poliak A.

1/2

Slonim S.

1

Nemlikher S.

0

Bernstein A.

0

Panov V.

1

Rozenkrantz K.

0

Yudkovsky

1

Maizelis I.

1/2

Mukhin Y.

1/2

Tselikov N.

1/2

Grodko

1/2

Panchenko

1/2

Karpenko

1/2

Rozentul

0

Radugin

1database of games in PGN format mgssov26.zip(1 games of 53)