Match Smolensk-Vitebsk 7:13 Smolensk 19.4.1925

Smolensk

1 ROUND

2 ROUND

Vitebsk

1 ROUND

2 ROUND

Snel

0

0

Silich V.

1

1

Kaplan

0

1

Bliumberg

1/2

1

Gize/Dmitriev

0

0

Zelikson

1

1

Belavenets S.

1

1

Tsimmerman

0

0

Shimanovich

1

1/2

Ryzhkov P.

0

1/2

Bilinkevich

0

1

Rikant

0

1

Sherman

0

0

Geiman

1

1

Urlaub/Besherov

0

0

Tyshler

1

1

Shchedrovitsky

1

1/2

Ryzhkov A.

0

1/2

Dziavoruk

0

0

Preizner

1

1database of games in PGN format smovit25.zip( games of 20)