Match Kursk-Orel 6:6 Kursk 23-24.3.1924

Orel

1 ROUND

2 ROUND

Kursk

1 ROUND

2 ROUND

Vait

1

1/2

Sivkov

0

1/2

Ferkhov

0

1

Novakov

1

0

Pukhalsky

0

1

Sushkov

1

0

Vodeman

0

1

Baranov

1

0

Vasiliev

1/2

1/2

Alferov

1/2

1/2

Voskresensky

1/2

0

Babkin

1/2

1Shahmaty 4-1924 56 page
database of games in PGN format kurore24.zip( games of 12)