Match Kharkov-Zhitomir 1.5:4.5 Kharkov 21.12.1924

Kharkov(region communities)

1 ROUND

Zhitomir

1 ROUND

Tereshchenko

0

Melamed

1

Kirillov V.

1/2

Guetsky

1/2

Teslenko

1/2

Zef

1/2

Popovich

1/2

Nusinov

1/2

Korovin

0

Polinsky

1

Rabinovich

0

Ostrovsky

1

Match Kharkov-Zhitomir 4:2 Kharkov 21.12.1924

Kharkov(team)

1 ROUND

Zhitomir

1 ROUND

Alekhin Alexey

1

Melamed

0

Freidberg

1/2

Guetsky

1/2

Yanushpolsky I.

1

Ostrovsky

0

Oystrakh

1/2

Nusinov

1/2

Grigorenko D.

1

Polinsky

0

Anuchin

0

Zef

1

Match Kharkov-Zhitomir 4:2 Kharkov 21.12.1924

Kharkov(Central Chess Club)

1 ROUND

Zhitomir

1 ROUND

Grigorenko D.

1

Melamed

0

Tereshchenko

1/2

Guetsky

1/2

Yanushpolsky I.

1

Polinsky

0

Alekhin Alexey

1

Nusinov

0

Kirillov V.

1/2

Zef

1/2

Popovich

0

Ostrovsky

1


Shakhmatnyj Listok 1-1926 14 page
database of games in PGN format harzit24.zip(1 games of 18)