Match Kharkov-Poltava 9.5:6.5 Kharkov 15-16.6.1924

Poltava

1 ROUND

2 ROUND

Kharkov

1 ROUND

2 ROUND

Lastovetz

1

1

Tereshchenko/Yanushpolsky

0

0

Yanchuk

1/2

0

Norkin/Grigorenko D.

1/2

1

Gurovich

1/2

0

Liver/Oystrakh

1/2

1

Shabelnitsky

0

0

Freidberg/Alekhin Alexey

1

1

Makhlin

1

0

Gladstein/Anuchin

0

1

Daikhovsky/Andreev

0

1/2

Popovich/Romashkevich

1

1/2

Pavlov/Daikhovsky

0

1

Makhover

1

0

Andreev/Pavlov

1

0

Barabanov

0

1


Shahmatnyj Listok 13-1924 118 page
database of games in PGN format harpol24.zip(1 games of 16)