Match Rostov-Krasnodar 13.5-11.5- Rostov 18-22.1.1923

Rostov:

Argunov

Nemtsov

Didrikhson

Pritsker

Slobodskoy

Results

Krasnodar

Nikolaev

1

1

0

1

1

4.0 of 5

Zadunaisky

1/2

0

0

1

1

2.5

Shaposhnikov

0

0

1

1/2

1

2.5

Burmistrov

0

1

1/2

0

0

1.5

Semiganovsky

0

0

1

0

0

1.0

3.5

3.0

2.5

2.5

2.0


Shahmatnyj Listok 6-7 1923
database of games in PGN format roskra23.zip( games of 25)