Match Moscow-Petersburg 3:6 Petersburg 23.4.1911

Petersburg

1 ROUND

Moscow

1 ROUND

Znosko-Borovsky E.

1/2

Alekhin A.

1/2

Freiman S.

1

Blumenfeld B.

0

Lefenfish G.

1/2

Seleznev A.

1/2

Maliutin B.

1

Pavlov D.

0

Lebedev S.

0

Ostrogsky V.

1

Plats R.

1

Vygodchikov K.

0

Koyalovich B.

1

Parfenov E.

0

Chepurnov A.

0

Musatov V.

1

Gelbak G.

1

Alekhin Alexey

0database of games in PGN format moslen11.zip(2 games of 9)