Match Petersburg Chess Community-Petersburg students 13:17 Petersburg 12.4.1910

Petersburg students

1 ROUND

Petersburg Chess Community

1 ROUND

Freiman S.

1

Levin A.

0

Levenfish G.

1

Znosko-Borovsky E.

0

Smorodsky A.

1/2

Maliutin B.

1/2

Platz

1/2

Kojalovich B.

1/2

Utretsky

1

Gelbak G.

0

Maltsov

1/2

Liutze

1/2

Galkin

0

Zigfrid

1

Grigoriev

0

Omeliansky V.

1

Shvartzman

0

Shabsky K.

1

Panchenko

1/2

Pashkovsky

1/2

Genrikhsen

1

Chepurnov A.

0

Rabinovich

+

Vainshtein

-

Gubanov

1/2

Tsemsh

1/2

Vigdorchik

0

Anufriev

1

Gaft

1/2

Demchinsky

1/2

Bomze

1/2

Saburov P.

1/2

Brenstedt

1/2

Bobrishchev-Pushkin

1/2

Moskvin

1/2

Ruch

1/2

Romanovsky E.

1

Vertogradov

0

Velichkovsky

1

Zaborovsky

0

Stsiborsky

0

Radishchev P.

1

Zhukovsky

1

Znosko-Borovsky S.

0

Danilevich

1

Skabichevsky

0

Kurenkov

1

Ginstling

0

Strutinsky

0

Shcherbachev

1

Pokramovich

1

Rutkovsky

0

Kuprianov

1/2

Makarov

1/2

Khramtsov

1

Severov S.

0

Martirosov

0

Filatov

1

Kamensky

0

Znosko-Borovsky N.

1


Shahmatnoe Obozrenie 3-5-1910 112 page
database of games in PGN format stucom10.zip(4 games of 30)