Championship of USSR juniors- Yurmala 4-17.1.1982(swiss-11 games)

Rk

Name

P

1

Khalifman A.

8.5

2

Naumkin I.

8.0

3

Epishin V.

8.0

4

Efimov A.

8.0

5

Avshalumov A.

7.5

6

Anastasian A.

7.5

7

Goldin A.

7.0

8

Dautov R.

7.0

9

Neverov V.

7.0

10

Bagaturov G.

6.5

11

Giorgadze G.

6.5

12

Piskov Y.

6.5

13

Tiomkin V.

6.5

14

Shabalov A.

6.5

15

Gelfand B.

6.0

16

Kulinsky N.

6.0

17

Minasian A.

6.0

18

Oll L.

6.0

19

Poprysh M.

6.0

20

Ratkovich I.

6.0

21

Reznikov V.

6.0

22

Toria G.

6.0

23

Khenkin I.

6.0

24

Blodstein A.

5.5

25

Dreev A.

5.5

26

Zenin A.

5.5

27

Nosenko A.

5.5

28

Ronin V.

5.5

29

Sergeev V.

5.5

30

Shevchenko O.

5.5

31

Karimov I.

5.0

32

Nesterov Y.

5.0

33

Savchenko S.

5.0

34

Bubenshchikov V.

4.5

35

Budnikov A.

4.5

36

Gogichaishvili G.

4.5

37

Kutsin A.

4.5

38

Mamontov A.

4.5

39

Martynov G.

4.5

40

Piatronis A.

4.5

41

Rychagov M.

4.5

42

Strazhauskas E.

4.5

43

Ozolinsh V.

4.0

44

Serper G.

4.0

45

Avliakuliev K.

3.5

46

Kudzhma L.

3.5

47

Loksha V.

3.5

48

Gladysh V.

3.0

49

Stambulian A.

2.5

50

Yusupov O.

2.0


database of games in PGN format ch_jun82.zip(29 games of 275)
Championship of USSR juniors- Yurmala 1982(swiss-11 games)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Avliakuliev K.

=21

-26

-24

+42

-29

-38

=34

-22

=50

=10

=30

2

Avshalumov A.

+23

+33

=27

+31

+25

=4

-13

=15

-32

+47

+44

3

Anastasian A.

+38

=32

+29

=46

-18

+12

-16

+20

=33

+49

+27

4

Bagaturov G.

=28

=9

+33

+17

+41

=2

-15

+18

-46

-13

+14

5

Blodstein A.

+50

-21

-44

+19

-12

-33

+45

-8

+30

+41

=39

6

Bubenshchikov V.

-32

-49

+38

=33

-7

-37

+10

+19

-17

+23

-29

7

Budnikov A.

=16

-13

+34

-47

+6

=36

-35

+21

-48

-31

=11

8

Gelfand B.

+26

-31

-47

+48

+30

-15

-20

+5

=34

+29

=45

9

Giorgadze G.

=13

=4

+40

-26

-16

+24

=29

+30

=18

+20

=48

10

Gladysh V.

-33

-12

+50

-40

-20

-42

-6

=11

=38

=1

=19

11

Gogichaishvili G.

+47

-46

-26

=49

-48

=43

-17

=10

+42

=28

=7

12

Goldin A.

-31

+10

=23

=24

+5

-3

+21

+39

+47

-27

+25

13

Dautov R.

=9

+7

+37

-27

+36

+40

+2

-26

=25

+4

-46

14

Dreev A.

+17

=39

-32

+45

-26

+23

-33

-36

+24

+18

-4

15

Epishin V.

+48

+43

-25

=28

=47

+8

+4

=2

+27

+32

=26

16

Efimov A.

=7

=28

-35

+37

+9

+21

+3

+27

-26

+25

+32

17

Zenin A.

-14

+22

+49

-4

-33

-20

+11

=43

+6

-45

+34

18

Karimov I.

=45

+42

=21

+39

+3

=25

-27

-4

=9

-14

-35

19

Kudzhma A.

-43

-37

+22

-5

=34

-30

+50

-6

-28

=42

=10

20

Kulinsky N.

-46

=47

-48

=43

+10

+17

+8

-3

+35

-9

+37

21

Kutsin A.

=1

+5

=18

-41

+24

-16

-12

-7

+22

-35

=38

22

Loksha V.

-25

-17

-19

+50

=38

-45

=42

+1

-21

=24

-23

23

Mamontov A.

-2

+50

=12

=30

=28

-14

-31

+38

-29

-6

+22

24

Martynov P.

=29

-30

+1

=12

-21

-9

-43

+50

-14

=22

+42

25

Minasian A.

+22

+44

+15

+32

-2

=18

-26

+49

=13

-16

-12

26

Naumkin I.

-8

+1

+11

+9

+14

=27

+25

+13

+16

-46

=15

27

Neverov V.

+49

+41

=2

+13

+46

=26

+18

-16

-15

+12

-3

28

Nesterov Y.

=4

=16

=45

=15

=23

-44

-48

-34

+19

=11

+41

29

Nosenko A.

=24

+34

-3

-36

+1

=35

=9

-31

+23

-8

+6

30

Ozolinsh V.

=34

+24

-39

=23

-8

+19

-49

-9

-5

=50

=1

31

Oll L.

+12

+8

=46

-2

-32

-49

+23

+29

-44

+7

=36

32

Piskov Y.

+6

=3

+14

-25

+31

=39

=47

+35

+2

-15

-16

33

Poprysh M.

+10

-2

-4

=6

+17

+5

+14

=46

=3

-44

=47

34

Patronis A.

=30

-29

-7

-38

=19

+50

=1

+28

=8

=39

-17

35

Ratkovich I.

-41

+38

+16

=44

-40

=29

+7

-32

-20

+21

+18

36

Reznikov V.

-39

=48

+42

+29

-13

=7

=41

+14

=49

=37

=31

37

Ronin V.

-44

+19

-13

-16

=45

+6

+38

=40

+41

=36

-20

38

Rychagov M.

-3

-35

-6

+34

=22

+1

-37

-23

=10

+43

=21

39

Savchenko S.

+36

=14

+30

-18

+44

=32

-46

-12

-40

=34

=5

40

Sergeev V.

=42

+45

-9

+10

+35

-13

-44

=37

+39

-48

=49

41

Serper G.

+35

-27

+43

+21

-4

-47

=36

=48

-37

-5

-28

42

Stambulian A.

=40

-18

-36

-1

-50

+10

=22

-45

-11

=19

-24

43

Strazhauskas E.

+19

-15

-41

=20

-49

=11

+24

=17

-45

-38

+50

44

Tiomkin V.

+37

-25

+5

=35

-39

+28

+40

-47

+31

+33

-2

45

Toria G.

=18

-40

=28

-14

=37

+22

-5

+42

+43

+17

=8

46

Khalifman A.

+20

+11

=31

=3

-27

+48

+39

=33

+4

+26

+13

47

Khenkin I.

-11

=20

+8

+7

=15

+41

=32

+44

-12

-2

=33

48

Shabalov A.

-15

=36

+20

-8

+11

-46

+28

=41

+7

+40

=9

49

Shevchenko O.

-27

+6

-17

=11

+43

+31

+30

-25

=36

-3

=40

50

Yusupov O.

-5

-23

-10

-22

+42

-34

-19

-24

=1

=30

-43

Championship of USSR juniors- Erevan January 1982(swiss-9 games)

Rk

Name

P

1

Khasanova F.

7.5

2

Sitnikova N.

7.0

3

Vilner I.

6.5

4

Fakhirova E.

6.0

5

Baginskajte K.

5.5

6

Pavlovskaya E.

5.5

7

Demina Y.

5.5

8

Korneva Zh.

5.5

9

Berezina I.

5.0

10

Kurkule M.

5.0

11

Sedina E.

5.0

12

Ziedinya I.

4.5

13

Kogan G.

4.5

14

Ovchinnikova Y.

4.5

15

Pilia N.

4.5

16

Khamrakulova M.

4.5

17

Shumiakina T.

4.5

18

Airapetian Sh.

4.0

19

Gansvind V.

4.0

20

Lagvilava G.

4.0

21

Sofieva A.

4.0

22

Smolenskaya V.

3.5

23

Yaniste K.

3.5

24

Bobkova T.

3.0

25

Sukhinenko T.

3.0

26

Annageldyeva G.

2.5

27

Karpinskaya S.

2.5

28

Mozheleva S.

1.0


Shahmaty 7-1982 4 page
database of games in PGN format ch_jun82.zip(29 games of 275)